Ths. Trần Thị Phúc Hằng

  • Job
    Trưởng phòng
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

THS. TRẦN THỊ PHÚC HẰNG – TRƯỞNG PHÒNG

BS, ThS. Y tế công cộng

1. Quản lý các hoạt động của phòng

2. Quản lý quy trình, quy định của phòng

3. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

4. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

5. Trưởng Ban Quản lý ký túc xá