Ths. Nguyễn Thị Thanh Mai

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Ths Quản lý giáo dục, Cử nhân Kinh tế
  • Experience
  • Email

THS. NGUYỄN THỊ THANH MAI – CHUYÊN VIÊN

ThS. Quản lý giáo dục, CN. Kinh tế

1. Quản lý hệ sau đại học: TS, ThS, CKII, CHI

2. Quản lý cấp phát thẻ sinh viên

3. Dự trù VPP, kinh phí các hoạt động phòng CTSV