CN. Phan Thị Yến

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

CN. PHAN THỊ YẾN – CHUYÊN VIÊN

Cử nhân Y tế công cộng

1. Quản lý hệ cử nhân VHVL: YTCC, XNYHDP

2. Quản lý các lớp ngắn hạn

3. Quản lý lưu học sinh

4. Hỗ trợ công tác tư vấn tâm lý cho người học