ThS. Trần Thị Thanh

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    ThS. Chính Trị học
  • Experience
  • Email

THS. TRẦN THỊ THANH – CHUYÊN VIÊN

ThS. Chính Trị học, CN. Kinh tế

1. Quản lý CNCQ: CTXH, DD

2. Quản lý SV nội trú, SV ngoại trú

3. Quản lý công tác khen thưởng, kỷ luật

4. Quản lý hoạt động ngoại khóa của SV

5. Công tác văn thư, lưu trữ, báo cáo

6. Quản lý cựu sinh viên