BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ

CÔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1044/KH-ĐHYTCC

Hà Nội, ngày 28 tháng  05 năm 2018

KẾ HOẠCH

 Kiểm tra việc thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú năm học 2017 - 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

 • Phối hợp với địa phương có nhiều sinh viên ở ngoại trú nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.
 • Hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương.
 • Thăm hỏi; kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các phát sinh (nếu có).

2. Yêu cầu

 • Tuân thủ với các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương và Trường Đại học Y tế công cộng về công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung

 • Lựa chọn khu vực nhiều sinh viên thuê trọ để phối hợp địa phương kiểm tra.
 • Tổ chức thăm hỏi và kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú. Hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương.

2. Tổ chức thực hiện

 • Đơn vị điều phối thực hiện: Phòng Công tác sinh viên
 • Đơn vị phối hợp thực hiện:

+ Đoàn Thanh niên trường

+ Công an Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Tổ dân phố số 01, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Thời gian

 • Lập danh sách sinh viên ngoại trú đã lựa chọn để kiểm tra
 • Tổ chức thăm hỏi; kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú: Ngày 28-29/5/2018
 • Báo cáo kết quả kiểm tra ngoại trú: 06/6/2018

4. Địa điểm kiểm tra

Tổ dân phố số 01, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể và danh sách các sinh viên kèm theo)

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 1. Trách nhiệm của phòng Công tác sinh viên
 • Lập kế hoạch, trình Ban Giám hiệu duyệt
 • Mời Công an Phường Đức Thắng, Tổ dân phố số 01 Phường Đức Thắng tham gia đoàn kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú.
 • Tổ chức đoàn kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú theo kế hoạch.
 • Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra.

2. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên

 • Tham gia đoàn kiểm tra tình hình ăn ở, sinh hoạt của sinh viên ngoại trú theo kế hoạch.
 • Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình an ninh chính trị của sinh viên để kịp thời giải quyết các trường hợp đặc biệt.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác sinh viên phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo tình hình vướng mắc, khó khăn về phòng CTSV để kịp thời phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Thanh niên;

- Công an Phường Đức Thắng,

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

- Tổ dân phố số 01, Phường Đức Thắng,

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký, đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thanh Hương