Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng của tổ chức Tầm nhìn Việt Nam, gồm:

WVV Area Program Manager - Na Hang AP– 01 position/vị trí

Work base/Nơi làm việc: Na Hang, Tuyen Quang Province 
Deadline for application/Hạn nộp hô sơ:         2 Jul 2018. 
For detailed Job advertisement, Job description please find on WV Vietnam's career page/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-area-program-manager-na-hang-ap/9576