Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng của tổ chức Tầm nhìn Việt Nam, gồm:

WVV AP Development Facilitator/ Nhân viên phát triển cộng đồng - Điện Biên Đông, Dien Bien – 01 position/vị trí

Work base/Nơi làm việcChương trình vùng Điện Biên Đông, Dien Bien Province

Deadline for application/Hạn nộp hô sơ:12 tháng 7 năm 2018. 

For detailed Job advertisement, Job description please find on WV Vietnam's career page/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:  https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/adp-development-facilitator-dien-bien-dong-adp/7879

Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính.