Nhà trường gửi đến các cựu sinh viên thông tin tuyển dụng của Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam, gồm:

01 Area Programs (AP) Manager

Work base: Na Hang AP, Tuyen Quang Province 
Deadline for application:20 July 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link: 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-area-program-manager-na-hang-ap/9576