Nhà trường gửi đến các cựu HV, SV thông tin tuyển dụng nhân sự tại các chương trình vùng ở Yên Bái của tổ chức Tầm nhìn Việt Nam. Gồm các vị trí tuyển dụng sau:

01 Kế toán chương trình vùng

Work base/ Nơi làm việcHuyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 
Deadline for application/Hạn nộp hồ sơ: 5 Sep 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/finance/wvv-area-program-bookkeeper-luc-yen-ap-yen-bai-province/10506 

01 Nhân viên phát triển cộng đồng

Work base/ Nơi làm việcLuc Yen AP, Yen Bai Province 
Deadline for application/Hạn nộp hồ sơ: 5 Sep 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-ap-development-facilitator-luc-yen-district-yen-bai/10500 

01 Điều phối chương trình vùng 
Work base/ Nơi làm việchuyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Deadline for application/Hạn nộp hồ sơ: 5 Sep 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-ap-coordinator-van-chan-yen-bai/10751 

01 Nhân viên phát triển cộng đồng

Work base/ Nơi làm việcNa Hang, Tuyên Quang 
Deadline for application/Hạn nộp hồ sơ: 5 Sep 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-ap-development-facilitator-na-hang-ap/10707 

01 Nhân viên phát triển cộng đồng

Work base/ Nơi làm việchuyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
Deadline for application/Hạn nộp hồ sơ: 5 Sep 2018 
For detailed Job advertisement, Job description please find at link/ Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang mạng của tổ chức TNTGVN:   
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitator-yen-binh-ap-yen-bai-provice/10673