Nhà trường gửi các bạn cựu sinh viên thông tin tuyển dụng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tại Hà Nội, Hòa Bình và Điện Biên. Chi tiết gồm:

01 WVV Development Facilitator/ Nhân viên phát triển cộng đồng - Mai Châu, Hòa Bình

Nơi làm việc: Mai Châu, Hòa Bình 
Hạn nộp đơn: 26/12/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitator-mai-chau-hoa-binh/11441

01 Zonal Programs manager/ Quản lý các Chương Trình Vùng

Nơi làm việc: Hà Nội 
Hạn nộp đơn: 26/12/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-zonal-programs-manager-hoa-binh-and-dien-bien-province/11084 

01 Development Facilitator/ Nhân Viên Phát Triển Cộng Đồng - Ngắn hạn 
Nơi làm việc: Tủa Chùa, Điện Biên 
Hạn nộp đơn: 26/12/2018 
Để nộp đơn, vui lòng ấn vào đường link ở dưới, hoặc email CV tới: Nguyen_dieu_trang@wvi.org 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitator-temporary-tua-chua-dien-bien/11458