Nhà trường gửi các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng Điều phối viên dự án của Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển.

Chi tiết mời xem file đính kèm.