1. Thủ tục xin vào/ra ký túc xá

2. Khung phạt, xử lý kỷ luật tập thể/cá nhân vi phạm công tác đảm bảo trường học Xanh-Sạch-Đẹp, ký túc xá Văn minh-Lịch sự

3. Nội quy ký túc xá

4. Quyết định về việc ban hành Quy định về Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

5. Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện Văn hóa học đường đối với người học tại Trường Đại học Y tế công cộng

6. Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Y tế công cộng

7. Quyết định về việc ban hành Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

8. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế công cộng

9. Quyết định sửa đổi Quyết định số 188/QĐ-ĐHYTCC, ngày 04/3/2015 về việc ban hành Quy định về Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng

10. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản ký người học nội trú

11. Quyết định về việc ban hành Quy định công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên cử nhân chính quy

12. Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện

13. Quyết định về việc ban hành Quy định thủ tục kết thúc khóa học đối với người học

14. Quyết định về việc ban hành Quy định đảm bảo chế độ chính sách cho người học

15. Quyết định chỉnh sửa Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên

16. Quyết định ban hành "Quy trình vận hành hệ thống máy vân tay ký túc xá"