(Được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHT ngày 21/10/2020)

A. Chức năng

Phòng Công tác học viên, sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động quản lý hỗ trợ người học, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kết nối với cựu học viên/sinh viên của Nhà trường.

B. Nhiệm vụ

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm, các quy định, quy trình và hướng dẫn đối với hoạt động quản lý, hỗ trợ người học, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kết nối cựu học viên/sinh viên ncủa Nhà trường theo các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động:

- Tiếp nhận học viên/sinh viên trúng tuyển vào học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường.

- Hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách theo Quy định hiện hành đối với người học: Bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe, chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của người học.

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của người học liên quan đến công tác học viên/sinh viên.

- Theo dõi, đánh giá, xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.

- Thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật với học viên/sinh viên.

- Quản lý nội, ngoại trú theo quy định của Bộ GIáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Là đầu mối liên hệ với Ban liên lạc Hội cựu sinh viên để duy trì và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Nhà trường.

c) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học viên/sinh viên.

d) Theo dõi đánh giá việc thực hiện các quy định, quy trình và các hướng dẫn đối với hoạt động quản lý hỗ trợ người học, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kết nối cựu học viên/sinh viên của Nhà trường.

e) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường.

f) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phòng Công tác học viên, sinh viên
Phòng A104 - Trường Đại học Y tế công cộng  
1A Đức  Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 0246 2.662.488, 0246 2.732.009

Email: ctsv@huph.edu.vn