(Được ban hành kèm theo QĐ số 377/QĐ-ĐHYTCC ngày 05/3/2018)

A. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động quản lý hỗ trợ người học, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kết nối với cựu học viên/sinh viên và phát triển quỹ học bổng dành cho sinh viên Nhà trường.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác quản lý sinh viên

 1. Chuẩn bị và gửi giấy báo nhập học cho các đối tượng người học được Ban Giám hiệu phân công. Tổ chức đón tiếp người học nhập trường, ổn định tổ chức lớp và làm thẻ sinh viên.
 2. Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và địa phương về người học; Tập hợp ý kiến phản ánh và các đề nghị chính đáng của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại, các đề nghị liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung cho người học.
 3. Phối hợp với các đơn vị chức năng và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập tại trường, tại bệnh viên và thực địa, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của người học. Đề xuất đánh giá người học, tham gia xét tư cách thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp.
 4. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác khác. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế. Làm thủ tục cho thôi học, ngừng học, bảo lưu kết quả học tập, gia hạn học tập và xin học tiếp.
 5. Đầu mối huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân để duy trì và phát triển “Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên”.
 6. Tổ chức xét cấp các loại học bổng, trợ cấp xã hội và miễn/giảm học phí cho người học theo các qui định hiện hành. Đề nghị trợ cấp các trường hợp người học gặp khó khăn đột xuất.
 7. Xác nhận chế độ chính sách xã hội cho người học theo qui định hiện hành; Cấp giấy Giới thiệu liên hệ với các đơn vị ngoài trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của người học.
 8. Xét duyệt danh sách vào/ra kí túc xá. khai báo tạm trú cho người học ở ký túc xá và theo dõi, đôn đốc người học thực hiện nội qui kí túc xá. Phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực trường, ký túc xá.
 9. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các sinh viên ngoại trú. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa người học của Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương.
 10. Tham gia tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp tại trường và lập kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho các lớp tại địa phương. Là đầu mối tập hợp các thông tin liên quan đến tuyển dụng để thông báo cho các đối tượng người học đã tốt nghiệp.
 11. Quản lí, làm thủ tục cấp và sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, bảng điểm của người học theo đúng qui định hiện hành.
 12. Đầu mối tập hợp thông tin cơ hội việc làm giới thiệu cho sinh viên và cựu sinh viên mới tốt nghiệp.
 13. Phối hợp với Ban liên lạc Hội cựu sinh viên để duy trì và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Nhà trường. Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến cựu sinh viên.
 14. Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế thực hiện các công việc liên quan đến sinh viên quốc tế. Thực hiện khai báo cho sinh viên quốc tế ở ký túc xá. Quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế đang theo học tại Trường.
 15. Cung cấp thông tin và lập các báo cáo, thống kê liên quan đến người học.
 16. Quản lý hồ sơ người học, lưu trữ văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác sinh viên theo qui định hiện hành.

2. Công tác chính trị

 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức của người học.
 2. Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu khóa học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người học trong quá trình học tập tại trường. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học sắp tốt nghiệp.
 3. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác tư vấn tâm lý và các công việc liên quan đến học tập và đời sống sinh hoạt của người học.
 4. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM và các phòng chức năng tạo điều kiện và tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ,  các hoạt động giải trí lành mạnh khác và các hoạt động từ thiện xã hội.
 5. Phối hợp với cơ quan an ninh tuyên truyền, phổ biến trong sinh viên nhằm phòng chống việc tham gia các hoạt động ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, các tệ nạn xã hội và các hoạt động không lành mạnh khác. Phối hợp với cơ quan Quốc phòng hỗ trợ người học thực hiện theo Luật Quốc phòng an ninh và Luật nghĩa vụ quân sự.

3. Các nhiệm vụ khác

 1. Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động liên quan đến người học.
 2. Cập nhật thông tin về chế độ chính sách liên quan đến người học.
 3. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán đôn đốc người học thực hiện các công việc liên quan đến nhận/nộp các khoản kinh phí.
 4. Điều hành các phần mềm quản lý sinh viên và subweb liên quan đến người học và cựu sinh viên.
 5. Phối hợp với Trạm Y tế giải quyết các trường hợp người học ốm đau, tai nạn, rủi ro.
 6. Xây dựng, rà soát quy chế và các qui định, qui trình liên quan đến công tác sinh viên. Hàng năm chỉnh sửa và cập nhật cuốn “Những điều sinh viên cần biết”, cuốn “Hỏi -Đáp” dành cho sinh viên.
 7. Tham gia các hoạt động truyền thông, quảng bá đầu vào, đầu ra … cho người học.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phòng Công tác sinh viên
Phòng A104 - Trường Đại học Y tế Công cộng  
1A Đức  Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 0246 2.662.488, 0246 2.732.009

Email: ctsv@huph.edu.vn

 

 

Tệp đính kèm: