Phòng Công tác học viên, sinh viên
Phòng A104 - Trường Đại học Y tế Công cộng  
1A Đức  Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 0246 2.662.488, 0246 2.732.009

Email: ctsv@huph.edu.vn