Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại Viện nghiên cứu Y - Xã hội học

1. Cán bộ dự án 

2. Trợ lý nghiên cứu 

Nguồn: Website Viện nghiên cứu Y - Xã hội học