Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển các vị trí làm việc tại IRD Vietnam

1. Communications Officer 

2. HIV Program Manager

3. Project Officer - Public-Private Mix (PPM)

Nguồn: Website VUFO - NGO Resource Vietnam