Phòng CTHVSV gửi các anh/chị thông tin tuyển dụng: Bệnh viện đa khoa Medlated

1. Chuyên viên QLCL: 01

2. Chuyên viên Hành chính -  Liên kết bệnh viện: 01

 

Thông tin chi tiết: Tại đây