Nhà trường gửi đến các cựu sinh viên thông tin tuyển dụng ứng viên cho vị trí Nhân viên Phát triển cộng đồng làm việc tại Quan Sơn, Thanh Hóa của Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam, gồm:

Thời gian làm việc: từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019. 

Mô tả công việc: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-ap-development-facilitator-temporary-quan-son-ap/9914