Trên cơ sở họp Hội đồng khen thưởng học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt 2) vào ngày 22/10/2018, Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách dự kiến 32 sinh viên CNCQ được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018. 

Kể từ ngày ra thông báo này cho đến 16h00 ngày 30/10/2018, sinh viên các khóa có khiếu nại về kết quả trên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (gặp ThS. Đoàn Ngọc Tiến Minh, email: dntm@huph.edu.vn) để được giải quyết. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ra quyết định công nhận chính thức, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.