Phòng CTSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí: Chuyên gia tư vấn đánh giá việc triển khai kế hoạch quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014 – 2020 - Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH).

 

Chuyên gia sẽ phối hợp cùng VNAH, Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế và các vụ cục, đơn vị có liên quan để thực hiện đánh giá việc thực hiện Kế hoạch quốc gia về phát triển PHCN (theo Quyết định 4039/2014/QĐ-BYT).

Nội dung và phạm vi công việc:

Chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch đánh giá, đề cương báo cáo đánh giá và thống nhất kế hoạch, đề cương với Cục QLKCB và VNAH.

- Nghiên cứu tài liệu có sẵn liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng (PHCN) giai đoạn 2014 – 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo có liên quan.

- Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu thực địa, bao gồm các chỉ số đánh giá Kế hoạch và các chỉ số khác phục vụ hoạt động xây dựng Chiến lược. Xây dựng biểu mẫu thống kê tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch để Cục QLKCB gửi cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tỉnh báo cáo.

- Phối hợp với Cục QLKCB và VNAH khảo sát thực địa tại một số đơn vị và địa bàn được lựa chọn khảo sát.

- Tổng hợp, phân tích số liệu.

- Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch và khuyến nghị các ưu tiên trong Chiến lược quốc gia về PHCN giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

- Tham gia và trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tại các cuộc họp/hội thảo tham vấn do Cục QLKCB tổ chức, tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đánh giá.

- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược và chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (do Bộ Y tế mời) trong hoạt động xây dựng Chiến lược.

 

Yêu cầu đối với tư vấn
a. Am hiểu về hệ thống y tế, đặc biệt là lĩnh vực phục hồi chức năng;
b. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, phát triển hệ thống y tế và phát triển y tế ở Việt Nam. Có ít nhất 01 sản phẩm đã tư vấn về xây dựng các chiến lược, quy hoạch, phát triển hệ thống y tế và phát triển y tế ở Việt Nam được Bộ Y tế hoặc UBND cấp tỉnh phê duyệt;
c. Có trình độ thạc sĩ hoặc cao hơn;
d. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước của Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Nguồn: Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH)