Bảo vệ sức khỏe xã hội bảo vệ người dân khỏi gánh nặng tài chính liên quan đến sức khỏe. Là một phần của an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe xã hội là chìa khóa góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng, đảm bảo phát triển kinh tế bao trùm và bền vững. Bảo vệ sức khỏe xã hội giúp thực hiện quyền con người về sức khỏe và y tế.

Ở Việt Nam, hệ thống bảo vệ sức khỏe xã hội thể hiện ở chương trình Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế của Việt Nam đã tiến được những bước dài trong nhiều năm qua, nhưng những thách thức lớn vẫn còn tồn tại.

Hãy gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về hệ thống Bảo hiểm y tế tại Việt Nam để nâng cao nhận thức của cộng đồng vào việc chung tay xây dựng, tham gia hệ thống bảo vệ sức khỏe xã hội nhé!

Xem video tại link: https://drive.google.com/file/d/1Rbd_QVI8P96OzVJO-DFLhCQFhRI_q9Oo/view?usp=sharing

#ILO #ILOVietNam #Socialsecurity #BHYT #SHP